34

در باب امر معنوی در هنر معاصر / دانلد کاسپیت / رجب قاسمی

امر «معنوی» مفهومی مسئله‌ساز در هنر معاصر است. وقتی واسیلی کاندینسکی در سال ۱۹۱۲ کتاب در باب امر معنوی در هنر را منتشر کرد، ماهیت معنویت در هنر بسی روشن‌تر از امروز بود. از نظر کاندینسکی، مشخصه‌ی امر معنوی همانا «جست‌وجوی امر تجریدی یا انتزاعی در هنر» بود، و چنین چیزی در تضاد با «کابوس ماتریالیسم» قرار می‌گرفت. هنر مشخصاً همچون «یکی از قدرتمندترین عناصر حیات معنوی» در نظر گرفته می‌شد؛ «... حرکتی غامض ولی معین و به‌سادگی قابل‌تبیین رو به جلو و بالا.» امروزه هنر چندان عنصر قوی‌ای در حیات معنوی به شمار نمی‌آید، و حیات معنوی هم چندان در هنر یا زندگی عمومی هویدا نیست.