50

در آنجا دیریم و در اینجا زود … / زهرا قراخانی

همزمان با انقلاب، اصلی ترین نقاشان جنبش نوگرایی، کشور را ترک کردند. اغلب آنها پیش‌تر، آن طور که رسم آن زمان بود، چند سالی برای تحصیل به اروپا و آمریکا رفته بودند، اما جنس این سفر به کلی متفاوت بود... این مهاجرتی بی بازگشت بود.