>> شماره 31

درآمد / مریم اطهاری

پرداختن به دویگ از نظر من مستلزم اندکی ظرافت است. جدا از این واقعیت که وی هنرمندی است با تعلقات جغرافیایی (و شاید به تناسب آن، فرهنگی)ِ گوناگون، حوزه هنری‌ای که او در آن به عنوان یک "نقاش" پا به عرصه می‌گذارد، دنیای هنر دهه نود انگلستان و به واقع لندن است با مختصات بسیار پیچیده‌اش...