اثری از محمد خلیلی
50,000 ریال – خرید

50

در آداب تطهیر / بهزاد خسروی‌ نوری

تجربه مهاجرت یا واژه مهاجرت همگامی و همبستگی معنایی نهفته ای با تعبیر یوتوپیا یا همان آرمانشهر دارد؛ یافتن مکان و سرزمینی که تجربه آزادی، پیشرفت، برابری و دیگر شکل‌های آرمانی زیست را مهیا کند و یا از پیش در خود داشته باشد. ذات مهاجرت در تلاش برای یافتن چنین مکانی است. مکانی قطعی که توصیف تاریخی آن همراه با خیال پردازی بوده است؛ سرزمین آزادی.