>> شماره 44

درون/ بیرون / چارلز تیلور / پیمان امیدوار

متن كوتاهی كه می‌خوانید مقدمه بخش دوم كتاب سرچشمه‌های نفس: ساخته شدن هویت مدرن اثر كلاسیك چارلز تیلور، فیلسوف معاصر كانادایی است. همان‌طور كه عنوان كتاب نیز نشان می‌دهد، تیلور در این كتاب سعی دارد خاستگاه‌ها، روندهای تكوین، و معانی و محدوده‌های انگاره مدرن نفس یا سوژه انسانی را به عنوان دركی متمایز از انگاره‌های تاریخی پیشین در مورد هویت و نفس انسانی بازشناسی و تحلیل كند، و از این نظر می‌تواند ما را در درك بهتر زمینه‌های فكری و فرهنگی شكل‌گیری اشكالی از فهم و تصویر كردن خویشتن در رسانه‌های مختلف كه در دوره مدرن شكل گرفته‌اند ــ از جمله شكل مدرن پرتره‌پردازی ــ یاری كند.