28

درمان ماخولیا / آنابل گونیون / وحید حکیم

سرانجام در اوایل قرن نوزدهم، رنج‌‌های روحی ناشی از ماخولیا مورد مطا‌‌لعه و شناخت قرارگرفت. دکتر فیلیپ پینل، رئیس بیمارستان سالپتریر در پاریس، و دستیارش ژان اتین دومینیک اسکیرول دیوانگان را از زنجیر آزاد کردند و این منجر به تولد روان پزشکیِ مدرن شد...