درسگفتار دهم دادبه بخش دوم

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

درس‌گفتار صوتی: تاریخ هنر و فرهنگ ایران (شماره 10، بخش دوم)

تاریخ هنر و فرهنگ ایران (10)؛ دبستان پارسایی (بخش دوم: سفر روح): آریاسپ دادبه

در بخش دوم به موضوع سفر روح در ارتباط با تاریخ هنر ایران پرداخته می‌شود. این بخش در درس‌گفتار دهم این‌گونه آغاز می‌شود:

در درس‌گفتارهای گذشته، بسته به موضوع، به مظاهر اقسام آگاهی که در هر کانون فرهنگی شکل گرفت اشاره کرديم، حال به وجه ديگری توجه می‌کنيم، و آن تعريف هر فرهنگ از سير تعالی روح، يا راه کمال و رستگاری آدمی‌ست. مانند باقی مظاهر فرهنگی، درک از «سير کمال» نيز در هر کجا بر‌اساس نسبتی که ميان انسان، هستی، و زمان به شناخت درآمده شکل متفاوتی به خود گرفته است. دريافت هر فرهنگ از امکان باليدن روح آدمی، از آن جهت که هسته‌ی مولد معنابخشی به زندگی‌ست، و راه و روش زيست، اخلاق، آداب، هنر را از خود متأثر می‌کند اهميت می‌يابد، و به‌ويژه بايد به نسبتی که ميان اين معنا با ايده‌ی «تأسيس»، و مشروعيت نظام قدرت برقرار است توجه کنيم.

  قالب داستاني «سفر قهرمان»، از کهن‌ترين الگوهای داستانی مشترک ميان فرهنگ‌هاست. اين داستان‌ها ظرفيت آن را دارند که علاوه بر انتقال تجربه‌ی دشواری‌های مهاجرت و سفر، حامل تمثيلی از دريافت‌های روحی و مکاشفات درونی آدمی شوند که او را از يک جايگاه به جايگاهی ديگر سوق می‌دهد. با وجود يک قالب کلی مشترک، تنوعی در اين داستان‌ها وجود دارد که به ظرافت گويای صور آگاهی‌ست که هر فرهنگ را از ديگران متمايز می‌سازد. به جز اين، در مناسک عملی نيز بررسی آئين‌های تشرّف، يا اقسام مرام‌های سلوک معنوی، نيز می‌تواند ما را به درکی از گونه‌گونی دريافت سرشت‌های فرهنگی از اين موضوع نزديک سازد.

برای تهیه‌ی مجموعه مقالات «درسگفتارهای تاریخ هنر و فرهنگ ایران» کلیک کنید.

شما می‌توانید این درس‌گفتار صوتی را از طریق گزینه‌ی «دریافت از طاقچه» تهیه نمایید.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.