56

درباره‌ی دو مقاله و یک گفت‌وگو / مهدی نصراله‌زاده

در گفتگویی که ایمان افسریان و مجید اخگر، در حضور و با مشارکت رویین پاکباز، درباره مسائل مربوط به گذشته، حال و آینده هنر ایران انجام داده‌اند دو نوع نگرش را می‌توان تشخیص داد. اخگر با پیش‌فرض قرار دادن دو ایده «ایران و غیرایران» و «مواجهه»، به چهار نوع صورتبندی یا رویکرد از پسِ وقوع «مواجهه ایران با غیرایران» رسیده است. این مواجهه البته برای ایران مواجهه‌ای ناخواسته، نابرابر و ناخوشایند بوده است، امری که در عبارت «زور تاریخ» مستتر است. به دنبال این مواجهه، دو فضا گشوده می‌شود: درون و بُرون...