54

درباره‌ی دشواری و سهولت ارزش داوری / مهدی نصراله‌زاده

نوشته حاضر در پی‌ توضیح این مطلب است: ارزش امری غیرذاتی است و «علاقه‌مندی»، به هر دو معنای نفع‌طلبی و دلبستگی، به‌عنوان نوعی رابطه پیچیده، پویا و پرتنش با چیزها مبنای هر نوع ارج‌گزاری/ ارزش‌گذاری‌ ــ اعم از زیبایی‌شناختی، اقتصادی، اخلاقی و غیره‌ ــ است. ...