48

درباره‌ی مفهوم طبیعت / چارلز تیلور / امیر مازیار

این مقاله از چارلز تیلور، فیلسوف شهیر کانادایی، مطالعه‌ای است بر تاثیر جهان‌بینی‌ها و نظام‌های فلسفی بر طرح باغ‌ها و نوع باغ‌آرایی دو کشور فرانسه و انگلیس؛ و از این‌رو نمونه‌ی تآمل‌برانگیزی است در مطالعات تطبیقی فلسفه و هنر.

از متن:

باغ‌های لونُتر (در فرانسه)، کسی که بزرگ‌ترین کارها را برای لویی چهاردهم و تحت حمایت او انجام داد، تجسم کامل نئوکلاسیسم است. این باغ‌ها نظم عقل سازنده را بر طبیعت تحمیل می‌کنند: طرح خطوط مستقیم، متوازن، و متقارن بر چشم‌اندازهای گسترده چنان که در ورسای می‌بینیم. اما این باغ‌ها در عین حال نظمی را منعکس می‌کنند که در آن خورشید شاه قدرت مرکزی‌ایست که سلسله‌مراتبی را تضمین می‌کند که در آن خدا و طبیعت حضور دارند. «باغ انگلیسی» اعتراض و شورشی بر همه‌ی این امور است. این باغ مکانی است که در آن ما مواجهه به مواجهه با طبیعت می‌رویم. اما این مواجهه دیگر جایی برای برای عقل وجودیِ کهن ندارد. و این امر مستلزم این است که نظم‌های انتزاعی و برساخته‌ی عقل روش‌محور نفی شود. هدف این امر آن است که به طبیعت آزاد اجازه داده شود تا در ما احساساتی آزاد برانگیزد.