21

درباره‌ی مسئله‌ی خودآیینی هنر در جامعه‌ی بورژوایی / پیتر بورگر / مجید اخگر

دو جملۀ آدورنو گستره‌ی تناقض‌آمیز مقوله‌ی «خودآیینی» را برای ما ترسیم می‌کنن: برای تعریف هنر در جامعه‌ی بورژوایی، به ناگزیر باید با رد و نشان تحریف ایدئولوژیکی که تعین اجتماعی آن را پنهان می‌سازد یز روبه‌رو شویم. این مسئله تعریفی که در ادامه از خودآیینی ارائه خواهیم داد روشن می‌کند، و همچنین آن را از دو برداشت رقیبی که در این زمینه وجود دارد متمایز می‌سازد: مفهوم خودآیینی[در چارچوب نظریه‌ی] هنر برای هنر، و مفهوم خودآیینی در جامعه‌شناسی پوزیتیویستی که خودآیینی را صرفاً به معنای انگاره‌ی ذهنی تولیدکننده‌ی هنر در نظر می‌گیرد.