5

دراقلیمی دیگر / یوریک کریم‌مسیحی

هاکنی، نقاش و طراح و حکاک روی فلز و طراح صحنه‌ی تئاتر و... بود، اما عکاس نبود. او دشمن عکاسی بود و آن را تحقیر می‌کرد و نه تنها هنر نمی‌شمردش، که آن را وسیله‌ی بیانی جعلی و ناقص می‌دانست. ...