>> شماره 58

درآمدی بر عکاسی برنت و هیلا بخر / پیتر گالاسی / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

فرهنگ اروپا، که بیش از یک و نیم قرن پیش عکاسی را پدید آورد، به‌ناگزیر از منظر زیباشناختی‌ای که عکاسی در ذیل آن قابل درک نبود به تأمل درباره‌ی این مدیوم پرداخت. اندیشمندان غالباً این معما را همچون پرسشی فلسفی در نظر می‌گرفتند، این پرسش که آیا عکاسی هنر است؟ اکنون به لطف گذشت زمان، راحت‌تر می‌توانیم به گذشته بنگریم و دریابیم که این پرسش نه پرسشی فلسفی بلکه پرسشی فرهنگی است ...