50,000 ریال – خرید

74

درآمدی بر شمایل‌شناسی: تصویر، متن، ایدئولوژی/ ویلیام. جی. تی. میچل/ صالح نجفی

این کتاب درباره‌ی حرف‌هایی است که‌آدم‌ها درباره‌ی تصویرها می‌زنند. سروکارش در وهله‌ی اول نه با تصویرها و تابلوهایی مشخص و حرف‌هایی که آدم‌ها درباره‌ی آن‌ها می‌زنند بلکه با نحوه‌ی سخن‌گفتن ما درباره‌ی ایده‌ی تصویرپردازی و همه‌ی مفهوم‌های مرتبط با آن است: تصورکردن، تخیل‌کردن، ادراک‌کردن، تشبیه‌کردن، و تقلیدکردن. پس این کتاب که موضوعش تصاویر است، به غیر از تعدادی نمودار اجمالی دارای نمونه‌های تصویری چندانی نیست...