>> شماره 31

درآمدی بر بدوی‌گرایی مدرنیستی / ویلیام روبین / هلیا دارابی

بدوی گرایی، یعنی توجه هنرمندان مدرن به هنر و فرهنگ قبیله‌ای و تجلی آن در افكار و آثارشان، با همه ی اهمیت اش، از توجه جدی بی نصیب مانده است. در كتاب شناسی عظیم هنر مدرن تنها دو كتاب مفید درباره این موضوع دیده می شود؛ یكی متن پیشگامی كه رابرت گلدواتر تقریبا نیم قرن پیش نوشت و دیگری متن ژان لود كه دو دهه پیش نگاشته شده، بازه ی بسیار محدودتری را دربر می گیرد، هرگز از فرانسوی ترجمه نشده و سال هاست كه چاپش تمام شده است. نویسنده نه به برخی از مجموعه های مهم مثل مجموعه ی پیكاسو دسترسی داشته و نه به اسناد بسیار مهمی كه امروز موجود است. باری، حجم عظیم كاری كه امروز روی دست مانده خود به خوبی گویای نیاز به تحقیق و نگارشی متناسب با اهمیت تاریخی موضوع است، كه در بهترین حالت، این كتاب تنها آغازی است بر آن.