67

داوود امدادیان و جست‌و‌جوی امر شخصی / مهرداد عمرانی

داوود امدادیان هرگز اولین اثرش را خلق نکرد؛ اوپوس یک را: جایی که جست‌وجوی هنرمند در مسیرهای متنوعی که پیشرو دارد او را به ابتدای جاده‌ای می‌رساند که قرار است حداقل برای مدتی کوتاه تنها مسیری باشد که در آن قدم برمی‌دارد. در مورد هنرمندی که بیش از نیمی از عمر حرفه‌ای خود را به تصویر کردن موضوعی واحد، درخت، گذرانده و قلمش را می‌توان با دیدن تنها دو یا سه اثر از این دوره در هر تابلوی دیگری باز شناخت، این ادعا نیاز به توضیح دارد. ...