36

خوشحالید که اینجایید؟ / وحید حکیم

تکه‌های کاغذ

ـ تکه‌های کاغذ را باد در افق دید رهگذران جابه‌جا می‌کند.

ـ تکه‌های کاغذ تمام مسیرهای فرعی تهران را می‌شناسند.

ـ تکه‌های کاغذ بدون در زدن داخل می‌شوند.

ـ تکه‌های کاغذ گاه به بام‌ها می‌روند و از آن‌جا با آرامشی وصف‌ناپذیر خود را به بالکن خانه‌ها پرتاب می‌کنند.

ـ تکه‌های کاغذ همه چیز را ١٠٠٪ تضمین می‌کنند.

- تکه‌های کاغذ ...