11

خود آگاهی / رنه دنیزو / فتاح محمدی

از بیستم آوریل تا دوم جولای 1990 یک نمایشگاه غیر معمول در لیون فرانسه برگزار شد. بیست و چهار اثر از «نقاشی‌های روزشمار» اثر آن کاوارا (برگرفته از محموعه‌ی «امروز»)، از هر سال یعنی از 1966 تا 1989 یک اثر، در کنار پنج مجسمه از آلبرتو جاکومتی: «زنی با موی برافراشته» (1948)؛ «قفس» (1950)؛ «زن ونیزی، هفتم و هشتم» (1956) و «زن ایستاده» (60- 1959).