2

خودنگاری / جولیان بل / فرناز جورابچیان

من یک چهره دارم. اما من تنها یک چهره نیستم. در پس این چهره، روحی است که شما آن را نمی‌بینید اما او شمار را می‌بیند. چهره‌ای که شما می‌بینید و من نمی‌بینم تفسیر قسمتی از وجود من است. شاید کمتر به من شبیه است، انگار که رو در روی آینه به خود نگاه می‌کنم. من نسبت به این چهره احساس مالکیت می‌کنم. با او برخورد می‌کنم. انگار وجودی است که نمی‌توانم از آن فرار کنم.