68

خوانایی حروف بر روی صفحات نمایشگر / مسعود آقاشیری

عصر حاضر، به‌واسطه‌ی فناوری‌های مبتنی بر ارتباطات متنی، عصر اطلاعات نامیده می‌شود. در دهه‌های گذشته تبادل اطلاعات بیشتر ازطریق رسانه‌های چاپی روی صفحات کاغذی انجام می‌گرفت، اما امروزه با گسترش فناوری و افزایش حجم خوانش اطلاعات متنی روی نمایشگرها، جهشی از روش‌های سنتی به‌ سمت مطالعه روی صفحات نمایشگر اتفاق افتاده است. این جهش که حرکت اجتماعی مهمی به‌سوی دیجیتالی‌شدن تایپ است لزوم تجدیدنظر در اصول تایپوگرافی سنتی و بازنگری دقیق در خوانایی را ناگزیر و ضروری می‌کند.