33

خواب عمیق هنر معاصر / سوزان وینچ / مریم اطهاری

هنرمندان و کیوراتورها به اقتضای حرفه‌شان به کرات درمکان‌هایی ناآشنا اقامت می‌گزینند، لیکن زمانی کوتاه را در آنها سپری می‌کنند.‌این تجربه، هنرمند اهل آفریقای جنوبی، کاندیس برایتز را بر آن داشت تا رو به گردانندگان اقتصاد جهانی چنین سخن گوید: «زندگی خانه به دوشی از یک پروژه به پروژه دیگر بدیلی است از حرکت سرمایه‌های انسانی به رغم (و بر فراز) تمامی ‌مرزهای بین‌المللی. یکی از گزاره‌هایی که به هنرمندان رخصت می‌دهد تا مانع ازآن شوند که به‌این موجودیت ذلیل و شبح گونه گردش سرمایه تقلیل یابند، ... »