4

خلاقیت از دیدگاه روان‌شناسی / شبنم دستورنژاد

روانشناسان بر این باورند که خلاقیت می‌تواند در اثر پرورش ذهن پدید آید و از طرفی می‌تواند حاصل تلاش باشد، از طرفی بعضی به تأثیر ژنتیک معتقدند و بعضی دیگر به دست‌ورزی‌های محیط اشاره می‌کنند. تقسیم‌بندی‌های رایج مربوط به علم روان‌شناسی است و تقسیماتی که تاکنون بوجود آمده ویژگی‌های سه عنصر را مورد بررسی قرار می‌دهند، اول فرد خلاق، دوم فرایند خلاقیت و نهایتاً محصول خلاق.