12

خشونت و زبان / رناتا سالکل / حمیدرضا کرمی

بسیاری از زنان هنرمند معاصر به تنگنای رابطه‌ی میان زبان و خشونت پرداخته‌اند. برای مثال، سو ویلیامز در اثری، عروسکی را به نمایش می‌گذارد که شبیه زنی به نظر می‌رسد که مورد آزار قرار گرفته و ما می‌توانیم آثار به جا مانده بر پیکر او را همچون جملات خشونت‌آمیزی که شکنجه‌گر او بر زبان جاری کرده است، بخوانیم. ...