شماره 25

خرده‌فرهنگ‌های دنیایی بیش و کم مردانه / مهران مهاجر

گشت و گذار در عكس‌های پیمان هوشمندزاده "كیف‌" دارد. گاهی در مقابل یك عكس می‌ایستم، نگه‌ام می‌دارد گاهی از كنار یكی دیگر رد می‌شوم، یكی دیگر ممكن است قلقلك‌ام بدهد و عكسی دیگر شاید كه نیش‌ام بزند. انگار كه در خیابان‌های شهری مدرن راه می‌روم، شهری كه البته بار تناقض‌ وجودی انبوهی از نشانه‌های فرهنگی كهنه را با خود حمل می‌كند. و اتفاقاً این شهر تهران است پایتخت ایران. ...