>> شماره 35

خردشدن ذهن و درون من / گفت‌وگوی حرفه: هنرمند با مهدی حسینی

گفت‌وگوی حرفه: هنرمند با مهدی حسینی