>> شماره 25

خرابه‌های صنعتی / تیم اِدِنسور / محمدرضا یگانه‌دوست

شکل خرابه‌ها باید به مثابه‌ی تاریخ مجسم و صادقی که نباید انکار گردد محترم شمرده شود. آنها با وضعیت ویرانشان شکل جدیدی از اندیشه و فهم را القا می‌کنند و نیز مفاهیم جدید از فضا ارائه می‌دهند که قابلیت بشر برای کمال بخشیدن به خود، برای کلیت بخشدن به خود و رها بودن از هر نظام مطلق از پیش تعیین شده‌ای را تایید می‌کند. در چنین امر موجودی، نوعی الزام اخلاقی و وجدانی و بنابر این مبانی برای مشارکت وجود دارد.

وودز، جنگ و معماری