3

خانواده‌ی مان / جنت مالکوم / شاهین شهابلو

بی‌پروایی و صلابت آثار سالی مان، احتمالاً در هیچ‌جا آنقدر صریح و آشکار نیست که بر روی جلد اولین مجموعۀ عکس او (دوازده سالگی: پرتره‌های دختران جوان) در سال 1988 دیده می‌شود. تصویر روی جلد نوعی پرترۀ دونفره است: دختری در جلوی دیوار خانه‌ای با روکش چوب در کنار یک صندلی ایستاده که روی آن عکسی بیضی شکل و پاره‌ای از دختری دیگر، متعلق به زمانی دیگر، تکیه داده شده...