>> شماره 41

خانه / مهرداد نجم‌آبادی

تاریخ اندیشه و هنر اروپا، تاریخی انسان بنیاد است. تاریخ ستایش انسان در زیبایی مطلق که کمال آن در اندیشه و هنر دوران رنسانس است تا آغاز سده بیستم. انسان اروپایی، گوهراومانیسم، با پیشینه تاریخی دورودرازش میراث بر باوری فرهنگی به درازای تاریخ‌اش است: بدیهی انگاشتن مکان. مکانی که خود و دیگری را در آن باز بنماید...