5

حقیقت عکس / مجید کورنگ‌بهشتی

فرهنگ که بیانگر رفتار و ایده‌های متجلی شده در یک جامعه است دائماً با خلق پدیده‌ها و ظهور اندیشه‌ها دستخوش تغییر و تحول است. در چنین فضای سیال و دگرگون شونده، هنرمند خود را نیازمند به ابزاری می‌یابد تا با آن برای بیان خود با چنین وضعیتی همگام شود...