71

حضور و غیابِ ذهنیت غنایی معاصر در موسیقی پاپ/ نسترن صارمی

هر صورت زیست جمعیْ فرهنگ و هنر خاص خود را تولید و مصرف می‌کند. هر دورانی حال و آینده‌ی خود را در رؤیا می‌بیند و کابوس‌هایش را به‌شکل نجواهای جمعی درمی‌آورد. هنر عامه‌پسند جزئی همه‌فهم و دسترس‌پذیر برای تولید و مصرف معناسازی‌های جمعی است. به همین دلیل بازخوانی آن ممکن است تا حدی ذهنیت‌های اجتماعی برسازنده‌ی دوران را برایمان آشکارتر کند؛ ذهنیتی که شاید خود را به‌تمامی از طریق بررسی‌های آماری و سنجش باورهای عمومی به‌روش‌های مرسوم جامعه‌شناختی آشکار نکرده باشد. برای درک این فرایند می‌توانیم از مفهوم مخیله‌ی اجتماعی استمداد بجوییم. ...