14

حسرتخواری برای هنر عامه‌فهم / روبرت صافاریان

یادداشت‌هایی درباره‌ی مقاله‌ی "هنر متجدد - هنر بازاری"