شماره 4

حساسیت سورئالیستی / مایکل گُلد / علی عامری

چون فیلم شکل هنری نوینی است، نقد و بررسی فیلم به طرف رده‌بندی سینما با چشمداشت به مختصات سایر هنرها سوق یافته است. نخست، مردم و منتقدان برای قبولاندن آن به عنوان هنر کوشش کرده‌اند.