40

حرف‌هایی که باید می‌زدم / منوچهر معتبر

مطلب پیش رو متنی است که چندی پیش منوچهر معتبر برای ما فرستاد. نوشته‌ای که گوشه ای از زندگی، عقاید و رابطه آنها با هنرش را در آن برای ما باز‌گو می‌کند. این نوشته شاید به صورت مستقیم با مطالب پروژه اصلی ما (هنر سال های 77 با بعد) مرتبط نباشد، اما کنار هم قرار گرفتن دیدگاه‌ها و چالش‌های ذهنی هنرمندی با سابقه از نسل قبل با دوره‌ای که در این شماره به توصیف آن پرداخته‌ایم و دیدگاه‌ها و نظرات هنرمندان جوانش را در شماره 37 خواندیم امکان مقایسه تفاوت دیدگاه‎های این دو نسل را بارزتر می‌کند. ...