>> شماره 42

حرفه: هنرمند چیست؟ و به چه درد می‌خورد؟ / شمیم مستقیمی

اول اینکه درباره مجله‌ای می‌نویسم که ده سال است که در کنار من است. مجله‌ای که سه سال از این ده سال را، جدای از خوانندگی، برایش نویسندگی هم کرده‌ام. دوم اینکه، هیچ الزام یا ضرورتی برای نوشتن آنچه می‌خواهم بنویسم نیست الّا این حس که اگر الان و به بهانه ده سالگی، اینها را اینجا ننویسم، شاید هیچوقت دیگر ننویسم. و آن وقت بر خیل عظیم نوشته نشده‌ها و گفته نشده‌های سرزمین‌مان باز هم افزوده خواهد شد...