>> شماره 54

حرفه: مجموعه‌دار / جواد مجابی

تحلیل پنج اثر از هوشنگ پزشک‌نیا، سونیا بالاسانیان، ابوالقاسم سعیدی، بهجت صدر و مهدی سحابی.