>> شماره 52

حرفه: مجموعه‌دار / جواد مجابی

آثاری از کورش شیشه‌گران، رضا مافی، ناصر اویسی، یعقوب امدادیان و محمد احصایی.