>> شماره 51

حرفه: مجموعه‌دار / جواد مجابی

آثاری از میرعبدالرضا دریابیگی، جمال بخش‌پور، لیلی متین‌دفتری، منوچهر معتبر و بهجت صدر.