50

حرفه: مجموعه‌دار / جواد مجابی

آثاری از بهمن محصص، سهراب سپهری، حسین زنده‌رودی، فرامرز پیلارام و محسن وزیری مقدم.