شماره 49

حرفه: مجموعه‌دار / جواد مجابی

آثاری از اردشیر محصص، ژازه طباطبائی، قاسم حاجی‌زاده، منصوره حسینی و صادق تبریزی