>> شماره 48

حرفه: مجموعه‌دار / جواد مجابی

آثاری از حسین کاظمی، مسعود عربشاهی، نیکزاد نجومی، ابوالقاسم سعیدی و سیراک ملکنیان.