مدخل حرفه: مجموعه‌دار / فصلنامه حرفه هنرمند /
شماره 59

حرفه: مجموعه‌دار

این فصل با همکاری حرفه: هنرمند و مجموعه‌داران منتشر می‌شود و فضایی است برای ثبت و نمایش آثار ارزنده‌ی مجموعه‌داران خصوصی. با این امید که آثار برجسته‌ی تاریخ هنر معاصرمان در معرض دید هنرجویان و هنردوستان قرار گیرد. ورود به این بخش برای مجموعه‌داران و صاحبان آثار آزاد است.