>> شماره 63

حذف نگاه آماری و تاکید بر کیفیت مجسمه‌سازی / گفت‌وگوی حرفه: هنرمند با سیدمجتبی موسوی

گفت‌وگوی حرفه: هنرمند با سیدمجتبی موسوی