71

حدود کار فلسفی در ایران پس از انقلاب / بابک احمدی

هگل به سال 1820 بر اصول فلسفه‌ی حق که مهم‌ترین اثر او در زمینه‌ی علم سیاست و حقوق طبیعی است پیش‌گفتاری نوشت که کوتاه است اما به دلیل نکته‌هایی که در آن مطرح شده اهمیت زیادی در تاریخ فلسفه دارد. تأکید و صراحت کلام هگل در تبیین منش تاریخی فلسفه یکی از جنبه‎های اصلی این متن است. او نوشت: «فلسفه دوران است که در اندیشه بازتاب می‌یابد»، و در ادامه‌ی بحث از این گوهر تاریخی اندیشه‌ی فلسفی نکته‌ی جذابی را پیش کشید: «و اما درباره‌ی رهنمود دادن فلسفه به جهان که چگونه باید باشد، می‌بینیم که فلسفه خیلی دیر برای انجام این وظیفه‌اش دست به کار می‌شود. فلسفه در پیکر اندیشه‌ی جهان، زمانی ظاهر می‌شود که شکل‌گیری فعلیت دوران به جایی رسیده باشد که وضعیت بلوغ آن دانسته شود...