>> شماره 41

حبستو بکشم قناری / نیما جمالی

هرچند با این اوضاع، تصور جهانی خالی از خشم، جنگ، مرگ، تبعید و گریز زیادی خوشبینانه، شاید اصلاً ابلهانه باشد، کسانی جهان‌هایی آرمانی را تصویر کرده‌اند و آرزو کرده‌اند که روزی در آینده، بشر به آن زندگی دست یابد...