57

حال مدام نقاشی در تنگنای رقص خطوط / مهران مهاجر

نگاهی به نقاشی‌های ابوالقاسم سعیدی در گالری شهریور