مارتین هایدگر
50,000 ریال – خرید

8

حافظه‌ی تاریخی آموزش هنر / آریاسپ دادبه

پاک شدن حافظه‌ی تاریخی به معنای دگرگون شدن وجود انسانی و فراموشی هستی است. در جهان امروز میان دوست‌داران فرهنگ و هنر و سازمان‌های میراث فرهنگی توجه به میراث گذشته بصورت شعاری عمومی با این عبارت متداول شده است: «آینده به ملتی تعلق دارد که گذشته خویش را پاس می‌دارد»...