>> شماره 20

جورجو موراندی / ثمیلا امیرابراهیمی

«آنچه بیش از هرچیز مرا به خود جلب می‌کند، بیان چیزهایی است که در طبیعت و دنیای مرئی وجود دارد. فکر میکنم تنها وظیفه‌ی ممکن آموزش هنر فیگوراتیو بخصوص در دوران کنونی، درک اشکال و حس‌هایی است که دنیای مرئی در ما بیدار می‌کند. آنچه از خلاقیت و ابداع هنرمند می‌توان انتظار داشت این است که او تا چه حد می‌تواند از حجاب‌ها، یعنی از تصاویر قراردادی که خود را مابین هنرمند و شیء قرار می‌دهند عبور کند. سخن گالیله را به یاد بیاوریم که می‌گوید تنها تاب فلسفه، یا کتاب طبیعت، با حروفی نوشته شده که با الفبای ما بیگانه است. این حروف، مثلث‌ها، مکعب‌ها، دایره‌ها، کره‌ها، مخروط‌ها، منشورها و سایر اشکال هندسی هستند.