40

جوانی، ژورنالیسم، نظریه‌ی ادبی: ادبیات داستانی پس از اصلاحات / امیر احمدی‌آریان

در این ده پانزده سال ادبیات داستانی ما هم تکان‌های جدی خورده است، و نسبت به قبل تغییرات بسیار در آن مشهود است. یکی از این تغییرات بنیادین این است که سکان هدایت بدنه اصلی داستان‌نویسی ما به دست جوانان افتاده و میانگین سن نویسندگانی که مجموعه داستان یا رمانی از آنان منتشر می‌شود پایین آمده است. دگرگونی در سن و سال نویسندگان دهه 1380 یا چنان که خواهیم دید فاصله 1376 تا 1388، مسئله اصلی این مقاله خواهد بود. ...