39

جوانان سعادتمند / ایمان افسریان

تا یك دهه قبل، رقابت نقاشان نوگرا در نبود بازار اقتصادی هنر، بر سر سرمایه‌های اجتماعی و نمادین بود. نقاشان به سختی این سرمایه‌ها را به سرمایه اقتصادی تبدیل می‌کردند. بعضی فاکتورهای برخورداری از سرمایه نمادین و اجتماعی (شهرت و نفوذ ) در آن سال‌ها را می‌توان این‌گونه فهرست‌کرد: برگزاری نمایشگاه طی سالیان متمادی، ارتباط وسیع با هنرمندان و روشنفکران، داشتن مدرک دانشگاهی معتبر، حضور در جامعه به عنوان استاد نقاش روشنفکر و تربیت تعداد هرچه بیشتری از شاگردان، دیده شدن در عرصه مطبوعات، عضویت در یک جریان روشنفکری یا سیاسی و ...