>> شماره 24

جوئل پیتر ویتکین / هانس میشل کوتزل / گلاره خوشگذران

عده‌ای حکایات عجیب و غریب اورا مظهر انحطاط غربی و زوال اخلاق‌گرایی می‌دانند؛ برخی دیگر اورا با گویا مقایسه می‌کنند و یا هیرانیموس بوشِ عکاسی می‌خوانندش. هیچ عکاس معاصر دیگری بیش از هنرمند آمریکایی، جوئل پیتر ویتکین چه در میان مردم عادی و چه در میان منتقدان هنری دو دستگی ایجاد نکرده است...